Panustamise eeskirjad

TONYBETI REGLEMENT

Reglement kinnitatud Tonybet OÜ juhatuse poolt 21.10.2016


1.   ÜLDREEGLID

1.1. Käesolevad reeglid (edaspidi reeglid) kohalduvad veebisaidi www.tonybet.com (edaspidi veebisait). 

Veebisait toimib järgmiselt:

Kihlvedude ja veebikasiino veebisaiti haldab Tonybet OÜ, mis on registreeritud aadressil Tornimäe 5, Tallinn 10145, Eesti, ning mis omab kihlvedude ja veebikasiino korraldamise tegevuslubasid, mille on välja andnud Maksu- ja Tolliamet (MTA).
Tonybet OÜ (edaspidi Tonybet) tegevus veebisaidil on reguleeritud MTA poolt. MTA on Eesti riigiasutus, mis vastutab hasartmängude korraldamise järelevalve eest. MTA tegeleb hasartmängudega seotud tegevuse haldamisega. Tonybet on litsentseeritud liige ja selle tegevuse üle teostab MTA järelevalvet pidevalt.

1.2. Tonybeti konto avamisel tuleb aktsepteerida ja austada reegleid ning reeglite aktsepteerimine teie poolt tähendab siduvat kokkulepet teie ja Tonybeti vahel. Klient vastutab reeglite teadmise ja neist kinnipidamise eest kogu aeg.
Reeglid on reguleeritud ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Reeglitest tulenevate või nendega või vastavalt nendele osutatud mistahes teenusega seotud mistahes vaidluste korralkohalduvad Eesti seadused. 

1.3. Reeglid avaldatakse mitmes keeles teavitamise eesmärgil ja mängijatele juurdepääsu lihtsustamiseks. Sellest hoolimata on ainult eestikeelne versioon õiguslikuks aluseks teie ja Tonybeti vahelistes suhetes ning lahknevuste korral käesolevate reeglite mitte-eestikeelse ja eestikeelse versiooni vahel domineerib eestikeelne versioon.

1.4. Tonybeti konto avamisel peab isik kasutama ainult oma pärisnime. Kasutajakonto saab avada ainult klient ja see jääb avatuks seni, kuni kontot ei sulge klient või Tonybet. Kui klient soovib sulgeda oma kasutajakonto, peab ta saatma Tonybetile vastava taotluse.

1.5. Tonybetis avatud kasutajakonto on isiklik ja ainult konto omanikul on õigus kontosse sisse logida. Tonybet ei vastuta selle eest, kui kliendi kontot kuritarvitab kolmas isik. Klient hoiab oma kasutajanime ja parooli saladuses ega luba ühelgi teisel isikul juurdepääsu sellele teabele. Kasutades õigeid turvaandmeid, debiteeritakse mistahes tehtud panused kliendi kontolt. Kui kliendil tekib kahtlus, et kasutajanimi ja parool on muutunud kättesaadavaks teisele isikule, peab ta teatama sellest Tonybetti viivitamatult. Seejärel väljastatakse kliendile uued turvaandmed. Te ei tohi teha panuseid teiste nimel. Tonybet jätab endale õiguse tühistada kolmanda isiku poolt tehtud panuseid.

1.6. Te olete vastutav korrektsete isiku- ja kontaktandmete (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) esitamise ja nende aeg-ajalt uuendamise eest.
Tonybet jätab endale õiguse nõuda täiendavat teavet isegi pärast Tonybeti konto registreerimist, et vältida sama konto, krediitkaardi, panga või e-rahakoti konto jne kuritarvitamist.

Te peate sisestama registreerimislehel kogu kohustusliku teabe, nagu nimi, aadress, ID-number (või sarnane identifitseerimisnumber), ja muud kontaktandmed, nagu e-posti aadress, elukoht, vastav Tonybeti makseinfo - kõik peab olema tõene ja õige. Teie ainuisikuline kohustus on tagada, et teie edastatud teave on tõene, täielik ja õige, ning käesolevaga kinnitate te Tonybetile, et teie edastatud teave on tõene, täielik ja õige. Käesolevaga antakse teile teada, et Tonybet teostab kas ise või kolmandate isikute kaudu kontrollitoiminguid Tonybeti kontot registreerivate mängijate üle. Teid võidakse paluda esitada Tonybetile täiendavaid dokumente. Teie Tonybeti kasutajakonto võidakse blokeerida või sulgeda, kui te ei esita nõutud andmeid või dokumente või kui teie esitatud andmed või dokumendid osutuvad valeks või eksitavaks.

1.7. Tonybeti kliendiks saamiseks peab Sa olema  vähemalt 18 aastat vana toto mängimiseks ning vähemalt 21 aastat vana õnnemängude mängimiseks välja arvatud nendes riikides (alluvusalades, territooriumitel), kus on lubatud mängida hasartmänge ka 18 aasta vanuses. Kui selgub, et konto avanud isiku vanus ei vasta Reeglites sätestatule, siis tema poolt tehtud panused ja võidud tühistatakse, kontole tehtud sissemakse või kontojääk tagastatakse ning konto suletakse.

1.8. Tonybetil on õigus keelduda uuest kliendist ning uus konto sulgeda, andes põhjusest kliendile teada.

1.9. Kliendil võib olla ainult üks Tonybeti konto. Kui üritate avada Tonybetis rohkem kui ühe kasutajakonto, võidakse blokeerida või sulgeda kõik kontod, mida üritate avada. Kui reeglite vältimiseks ja/või kohaldatavate limiitide ületamiseks on kasutatud rohkem kui ühte kasutajakontot, jätame endale õiguse tühistada limiite ületavaid panuseid, sealhulgas õiguse vähendada kliendi panustamislimiite. Korduva rikkumise korral võidakse tagastada kogu kihlveosumma.

1.10. Tonybetil on õigus keelata erinevate kasutajakontode omanikel samast leibkonnast ja/või perest osa võtta sama objekti kihlvedudel, sealhulgas sama objekti kasutamist eri kombinatsioonides eesmärgiga vältida reeglite täitmist ja/või ületada kohaldatavaid limiite. 

1.11. Tonybet keelab mängijate kokkumängu ja rakendab aktiivselt meetmeid, mis keelavad kasutada mistahes roboteid või muid seadmeid, mis moonutavad normaalset mängukulgu. Juhul kui Tonybet teeb kindlaks, et kliendid tegutsevad kokkuleppel või sündikaadina, ei aksepteeri Tonybet nende poolt tehtud panuseid, Sündikaatpanuste avastamisel on meil õigus need panused tühistada.

1.12. Pettuse või pettusekatse või reeglite rikkumisega võib kaasneda panustamislimiitide vähendamine, kontode sulgemine, võitude, deposiitide, kontojäägi külmutamine või tehtud panuste tühistamine, kui neid peaks tagastatama (tavatariifi piires), ja/või kõigi tehtud (isegi otsustatud) panuste tühistamine. Tonybetil on õigus rakendada õiguslikke meetmeid sellise kuritahtliku käitumisega seotud kliendi või klientide vastu. 

1.13. Kliendil on kohustus tagada, et klient järgib vastavas jurisdiktsioonis kehtivaid kõiki seadusi, et taotleda Tonybeti teenuste kasutamist. Kui klient elab riigis, kus kaughasartmängud on keelatud, ei tohi klient registreeruda Tonybetis ega üritada kasutada Tonybeti teenuseid. Kaughasartmängud võivad olla ebaseaduslikud kliendi asukohariigi jurisdiktsioonis ning sel juhul ei ole kliendil lubatud kasutada Tonybeti teenuseid. 

1.14. Tonybeti pakutavat teenust pakutakse „nagu on“ ilma mistahes otseste ega kaudsete mistahes liiki garantiideta, sh turustatavuse, intellektuaalomandi mitterikkumise või sobivuse garantiid mingiks kindlaks eesmärgiks. Tonybet ei ole mingil juhul vastutav mistahes kahjude eest (sh, kuid mitte ainult, otsene või kaudne tulu, majanduslik kahju, äritegevuse katkemine, teabe kadu) või mistahes viisil tekitatud mistahes otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate või erikahjude eest, sh, kuid mitte ainult võimalikud sõlmimata jäänud lepingud, hea tahte ja maine kaod, mis tulenevad tonybeti teenuste kasutamisest või võimetusest kasutada tonybeti teenuseid, isegi kui tonybet on teadlik sellistest kahjudest. Kuna mõni jurisdiktsioon keelab vastutuse välistamist või piiramist tegevusest tulenevate või juhuslike kahjude eest, ei pruugi eelpool mainitud piirang kehtida teie kohta.

1.15. Kui kliendile ei kehti punkt 1.14, siis ainult selles ulatuses piirdub Tonybeti maksimaalne vastutus sama kliendi ees keskmise kliendi Tonybeti kontojäägiga viimase kuue kuu jooksul.

1.16. Tonybet ei vastuta mistahes kliendi kahju eest, kui see kahju on saadud loodusõnnetuste, voolukatkestuse, kommerts- või töövaidluse, õigusaktide, valitsuse või riigiasutuste vigade või tegevusetuse, häirete või katkestuste telekommunikatsiooni teenuste või -võrkude töös või kolmanda isiku poolt põhjustatud muu hilinemise või rikke tõttu.
Sellisel juhul jätab Tonybet endale õiguse tühistada või peatada teenuste osutamine ilma et tekiks mistahes vastutus. Tonybet ei vastuta mistahes seadmete või tarkvara rikke eest – olenemata nende (haldus)asukohast või sellest, kas need on Tonybeti otsese kontrolli all või mitte – mis võib takistada hasartmänguteenuste toimimist, panuste tegemise tellimuste esitamist või panuste sobitamist või kliendil Tonybetiga ühenduse võtmist.

1.17. Klient nõustub hüvitama Tonybetile ja selle tütarettevõttetele, filiaalidele, ametnikele, direktoritele, esindajatele ja töötajatele ning hoidma neid süüst vabaks mistahes vastutuse korral mistahes kolmandate isikute nõuete esitamisel seoses kadudega, mis tulenevad käesolevate reeglite rikkumisest kliendi poolt, sealhulgas käesolevatele reeglitele viitena lisatud dokumentide või mistahes seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumine kliendi poolt.

1.18. Privaatsuspõhimõtted:

1.18.1. Käesolevaga kinnitate ja annate nõusoleku sellele, et Tonybet töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga võimaldada teile juurdepääsu veebisaidile ja kasutada veebisaiti ning pakkuda teile lisateenuseid.

1.18.2. Tonybet järgib Eesti isikuandmete kaitse seaduse nõudeid ja töötleb teie isikuandmeid vastavalt nimetatud seadusele. Lisaks kaitseb Tonybet isikuandmeid ja austab teie privaatsust vastavalt headele äritavadele ja kehtivatele seadustele.

1.18.3. Tonybet kasutab teie isikuandmeid ainult selleks, et võimaldada teil kasutada veebisaidil pakutavaid teenuseid.

1.18.4. Tonybet kasutab teie isikuandmeid ka selleks, et tuvastada teie isikuandmeid veebisaidil pakutavate teenuste kasutamisel teie poolt.

1.18.5. Teie isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui selline avaldamine on vajalik teie palvete täitmiseks, näiteks teie kasutajakontol kannete sooritamisel Tonybetis, isiku tuvastamiseks või juhul, kui see on ette nähtud seadusega.

1.18.6. Teil on õigus tutvuda Tonybeti käsutuses olevate enda isikuandmetega. Lisaks on teil õigus saada teavet oma kontojäägi, mängude ajaloo, deposiitide, väljamaksete ja muude tehingute kohta, mis on seotud teie kasutajakontoga selle avamise päevast.

1.18.7. Käesolevaga nõustute te, et Tonybet võib hoida ja säilitada teie isikuandmeid (sh tehingute andmed) isegi pärast teie Tonybeti konto sulgemist või lõpetamist Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud ulatuses.

1.18.8. Te teatate viivitamata Tonybetile mistahes muudatustest teabes, mida esitasite Tonybeti konto registreerimise ja avamise ajal, muutes oma profiili või muul viisil.

1.18.9. Teie Tonybeti konto töötlemisel ja sellega seotud tehingutes võib Tonybet kasutada krediidireitingu-, pettuste avastamise ja rahapesu tõkestamise agentuure, kellel võib olla teie kohta andmeid. Käesolevaga annate teie nõusoleku sellise avaldamise suhtes.

1.18.10. Olenemata eespool öeldust võib Tonybet avaldada veebisaidil andmeid üksikute mängijate konkreetsete võitude kohta. Selline avaldamine sisaldab kasutajanime või vastava mängija nime ja võidetud summat, teie aga annate käesolevaga nõusoleku sellisele avaldamisele veebisaidil ja lubate seda.

1.18.11. Veebisaitide külastamise teile kasutajasõbralikumaks muutmiseks, veebisaitide külastuste meelespidamiseks ja teenuse parandamiseks kogub Tonybet tükikese brauserist saadetud teabest, mida nimetatakse küpsiseks. Võite küpsiste kogumise soovi korral välja lülitada (selle tegemiseks vaadake oma veebilehitseja juhiseid). Tonybet märgib siiski, et küpsiste väljalülitamine võib piirata veebisaidi kasutamist teie poolt.

1.18.12. Te nõustute, et Tonybet teatab teile aeg-ajalt muutustest veebisaidil, uutest teenustest ja tutvustustest. Kui te ei soovi saada otseturunduse teateid, võite loobuda sellisest teenusest. Võite otseturunduse teadete saamise ka taastada, kirjutades meie tugiosakonda [email protected] 

1.19. Kliendi ainus abinõu kliendi kasutajakonto sulgemise korral Tonybeti poolt mistahes põhjusel on kulude hüvitamine mistahes vaieldamatu kontojäägi osas, mis tal sel hetkel oli, ja Tonybetil puudub mistahes edaspidine vastutus kliendi ees.

1.20. Tonybet on veebisaidi kõigi intellektuaalomandi õiguste ja selle sisu omanik või volitatud kasutaja või litsentsisaaja, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes autoriõigus, patent, registreeritud disain, kaubamärgid, teenindusmärgid, lähtekoodid, kirjeldused, mallid, graafika, logod või mistahes kehtivad õigused Eestis või mujal seoses sisu, andmebaaside, formaatide, liideste, programmide, teistele klientidele teenuste pakkumise, tarkvara või mistahes eelpool nimetatu rakenduse ja mistahes muudatuse, parenduse, arenduse ja täiustusega. Välja arvatud juhul, kui käesolevates reeglites on selgesõnaliselt määratud teisiti, ei anna Tonybet mistahes otseseid või kaudseid õigusi kliendile mistahes intellektuaalomandi õiguste või salajase teabe osas Tonybeti serverites.

1.21. Tonybet jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid reegleid. Mistahes selline muudatus on siduv ja jõustub kohe alates selliste muudatuste kohase teate postitamisest veebisaidile, siiski teavitatakse Tonybeti klienti käesolevate reeglite mistahes sisulisest muudatusest enne selle jõustumist.

1.22. Kui selgub, et käesolevate reeglite mõni säte on kehtetu, tühine või mittejõustatav mistahes seaduse, otsuse, haldusakti või kohtuotsuse tõttu, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust.

1.23. Teatised ja muu suhtlus, mis on saadetud kliendi esitatud posti- või elektronposti aadressile, loetakse isiklikult kättetoimetatuks sõltumata sellest, kas see on tegelikult kätte saadud või mitte, kuni Tonybet on saanud kirjaliku teate aadressi muutuse kohta.

1.24. Tonybet nõuab isiku identifitseerimist ja/või oma elukoha aadressi kinnitamist vastavalt seaduses esitatud nõuetele.
Kui kliendil on palutud tõendada oma isikut, nõuab Tonybet, et kliendi poolt esitatav dokument oleks sellise dokumendi tõestatud koopia ja foto passil, isikutunnistusel või juhiloal oleks kliendi näoga täiesti sarnane. 
Sul on võimalus end identifitseerida läbi Eesti digitaalse allkirja.

1.25. Võimalikule rahapesule viitava mistahes tehingute ja/või tegevuste tuvastamisel teatame me sellest vastavatele asutustele.

1.26. Hasartmängude vahendite käitlemine kasutajakontodes, mida enam ei kasutata:

1.26.1. Peatatud kasutajakontod. Peatatud kasutajakonto on kasutajakonto, mis on kasutajale blokeeritud. Juhul, kui kliendi Tonybeti konto on peatatud kliendi poolt reeglite rikkumise tõttu, tagastab Tonybet kontojäägi kliendile. Juhul, kui kontojääk on suurem kui kliendi tehtud deposiidid, tagastab Tonybet kliendile ainult deposiidid.

1.26.2. Iseennast välistanud isikute kasutajakontod. Iseennast välistanud isiku kasutajakonto on kasutajakonto, mille omanik on välistanud iseennast vastavalt reeglile 1.27. Iseennast välistanud isiku kasutajakonto omanik peab teatama Tonybetile asjaolust, et ta on välistanud iseennast, ja kui Tonybet on teate kliendilt kätte saanud, peab Tonybet tagastama kontojäägi kliendile.

1.26.3. Mitteaktiivsed kontod. Mitteaktiivne konto on konto, mis on olnud ’mitteaktiivne’ järjest vähemalt 6 kuud ning sellel on pärisraha. Konto loetakse ‘mitteaktiivseks” mistahes perioodi jooksul, kui sellel pole tehtud järgmisi tegevusi: (a) edukas deposiit; (b) mistahes spordipanus; või (c) osalemine kasiino- live-kasiino, live-mängude, pokkeri- või mistahes muus mängus, mille pakkujaks on TonyBet. Kui Sinu konto jääb suikunud olekusse, siis minimaalselt 30 päeva jooksul, mil Operaator Sind sellest esmakordselt teavitab, võtab Operaator Sinu kontolt administreerimistasu suuruses 3 eurot (või sama summa mõnes muus valuutas) sel ajal, mil suikunud olek saab kinnitust. Operaator kasutab mõistlikke meetodeid Sinuga kontakteerumiseks../p>

1.26.4. Lõpetamata mängudega peatatud kasutajakontod. Kui peatatud kasutajakontol on lõpetamata mäng või kui see kasutajakonto on iseennast välistanud isiku kasutajakonto, peab klient võtma ühendust Tonybetiga ja taotlema kontojäägi väljamaksmist pärast mängu lõppemist, v. a juhul, kui kohaldatakse reeglit 1.26.1.

1.27.1. Te võite igal ajal oma äranägemise järgi välistada iseennast mistahes teenuste kasutamisest veebisaidil, järgides käesolevaid juhiseid. Selline välistamine võib olla kas alaline või ajutine. Välistamise ajal ei saa te avada või kasutada oma kasutajakontot Tonybetis.

1.27.2. Alaline välistamine:
Alalise välistamise korral teie Tonybeti konto suletakse ja teie liikmeksolek lõpetatakse. Te ei saa uuesti registreeruda Tonybeti kliendina enne ühe (1) aasta möödumist alates teie kasutajakonto sulgemisest.

1.27.3. Ajutine välistamine:
Ajutise välistamise korral võite te välistada iseennast ja blokeerida oma kasutajakontot Tonybetis mistahes perioodiks järgmistest võimalikest valikutest: 24 tundi või mistahes ajavahemik üle ühe kalendrikuu. Võite välistada iseennast otse veebisaidil mistahes etteantud ajavahemikuks: 24 tundi, 1 nädal, 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud või 1 aasta. Võite pöörduda meie tugiteenuse poole, kui soovite valida välistamiseks mistahes muud ajavahemikku üle ühe kuu.

1.27.4. Teid võidakse kanda Maksu- ja Tolliameti õnnemängu piiranguga isikute nimekirja, mille kohaselt blokeeritakse ja välistatakse teid välistamisperioodil Eestis litsentsitud ettevõtjate kõigist veebisaitidest.

1.27.5. Te võite mistahes ajal määrata kindlaks oma ühe deposiidi limiite, mis põhinevad ööpäeva, nädala või kuu maksimaalse deposiidi limiidil. Taotlust suurendada deposiidi limiiti ei rahuldata enne 7 päeva möödumist vastava taotluse esitamisest.

1.27.6. Tonybeti konto loomisel võite kehtestada oma kaotuse ülempiiri. Limiit blokeerib deposiidid, kui neto deposiidi limiit (deposiidid – väljamaksed) on ületatud valitud aja jooksul. Lisaks eelnevale pakume me täiendavaid piiramismeetmed, mida võite leida Minu konto lehelt.

1.28. Kaebused :

1.28.1. Kaebuste korral kirjutage klienditoele [email protected] 

1.28.2. Tonybet teeb kõik endast oleneva, et kiiresti lahendada konkreetne probleem.

1.28.3. Kui teil on päring seoses mistahes tehinguga, võite pöörduda Tonybeti poole [email protected] ja teatada päringu üksikasjad. Me vaatame üle kõik päringud või vaidlustatud tehingud. Meie otsus on lõplik.

1.29. Tonybet püüab tagada täielikku kaitset kõigile oma klientidele ja nende panustele, kuid teatud sündmused on väljaspool meie kontrolli. Kui mingil põhjusel katkeb kliendil ühendus mängu serveriga, ei vastuta Tonybet selle katkemise tõttu juhtuda võivate mistahes kaotuste eest. Tonybet teeb kõik endast oleneva, et tagada kontojääk kliendi kasutajakontol, mis on salvestatud serverile ega ole ühenduse katkestamisest kuidagi mõjutatud. Kui liin on katkenud või ei vasta kliendi sisselogimise ajal, kuvatakse krediidi kontojääk, mis on salvestatud serverile pärast viimase panuse tegemist. Uue panuse tegemisega aktsepteerib klient eelnevate kihlvedude tulemusi. Sellisel juhul vaidlustatakse Tonybeti äranägemisel eelmise kihlveo tulemused ning tagastamisi ja korrigeerimisi ei lubata. Kui klient arvab, et mingi mängu tulemus on ebaõiglane või vale, tuleks koheselt ühendust võtta klienditoega ja teatada lahknevusest.

1.30. Klient kinnitab ja nõustub, et ta ei kohtle Tonybetti finantseerimisasutusena ega oota intressi tema deposiitidelt või võitudelt, st klient ei saa mingit intressi oma kasutajakonto kontojäägist.

2.   DEPOSIIDID JA VäLJAMAKSED

2.1. Kõigi deposiitide ja väljamaksete tegemist alustatakse teie kasutajakonto ülevaatest veebisaidil.

2.2. Kogu teavet, mis on vajalik raha deponeerimiseks teie Tonybeti kasutajakontosse, võib leida veebisaidi lehekülgedel Minu konto ja Deposiit. Võite kasutada mistahes teie käsutuses olevaid meetodeid, mis on näidatud nendel lehekülgedel ja mida võib aeg-ajalt muuta. Pange tähele, et mõned meetodid ei pruugi mõnes riigis saadaval olla. Tonybetis deponeeritud mistahes raha kasutatakse panuste tegemiseks.

2.3. Klient võib täita deposiiti oma Tonybeti kasutajakontol ainult tema pärisnimele väljastatud krediitkaardiga või tema pärisnimele loodud pangakonto või e-rahakoti kontoga. Ebaseaduslik on deponeerida raha teie Tonybeti kasutajakontole ebaausal teel. Kõiki tehinguid teie kasutajakontol kontrollitakse rahapesu tõkestamiseks ning kahtlastest tehingutest teatatakse vastavatele pädevatele asutustele ja see võib kaasa tuua rahaliste vahendite külmutamise, samuti kontode sulgemise ja rahaliste vahendite konfiskeerimise.

2.4. Seoses ülekannetega spordiennustuse kontole muude mängude kontodelt ja spordiennustuse kontolt tagasi jätab Tonybet endale õiguse klienti teavitamata käsitsi korrigeerida mistahes tehinguid, mis on teostatud spekuleerimisena valuuta kõikumistel. 

2.5. Raha ei ole võimalik kanda ühelt Tonybeti kontolt teisele Tonybeti kontole.

2.6. Kõik võidud kantakse kliendi Tonybeti kontole. Kui deposiidid on tehtud läbi pangakonto, kantakse võimalikud võidud samale pangakontole tagasi. Väljamaksed Tonybeti kontolt esialgse deposiidisumma ulatuses tehakse sama makseviisiga, mida kasutati esialgse deposiidi tegemiseks. Näiteks kui deposiit on tehtud krediitkaardiga, kantakse võitude summa, mis vastab esialgse deposiidi summale, samale krediitkaardile, samas kui ülejäänud võitude summat võib üle kanda mistahes muud makseviisi kasutades. 
Väljamakseid tehakse ainult kliendi nimele väljastatud krediitkaardile või kliendi nimele loodud pangakontole või e-rahakoti kontole. Väljamaksete taotluste täitmisel jätab Tonybet endale õiguse nõuda isikut tõendavat ametlikku dokumenti kooskõlas reegliga 1.25, et ennetada pettusi ja rahapesu.

Selleks, et vältida asjatuid viivitusi väljamaksete taotluste täitmisel, sõltume me kliendi täieliku ja õige teabe esitamisest.

2.7. Me jätame endale õiguse kohaldada minimaalset väljamaksesummat erinevatele väljamakseviisidele, millest kliente aeg-ajalt veebisaidil ka teavitatakse. 

Kui klient taotleb minimaalsest väljamaksesummast väiksemat summat, võime me nõuda kliendilt selle eest tasu oma äranägemisel sõltuvalt väljamakseviisist.  Me jätame endale õiguse piirata vabade väljamaksete arvu kliendi kohta meie poolt määratud teatud aja jooksul.

Lisaks jätame endale õiguse võtta pangalt väljamaksete eest tasu.

2.8. Me ei luba panuseid krediiti ja Tonybet ei anna teile mingit krediiti. Kuid kui tulemus on registreeritud valesti ja kliendi konto on krediteeritud ekslikult, jätame me endale õiguse debiteerida kliendi konto vastavalt. Juhul, kui kontojääk on pärast tulemuse korrigeerimist negatiivne (st klient on selle rahaga teinud panuseid), on klient kohustatud maksma tagasi ekslikult saadud summa.

2.9. Kliendi Tonybeti kontol olevat raha hoitakse Tonybet OÜ nimel.

Boonuste tingimused:

2.10. Mistahes pakkumine, mille klient on saanud Tonybetilt, on isiklik ja kehtib ainult konkreetsele kliendile, kui ei ole märgitud teisiti.

Mistahes boonuspakkumine Tonybetilt kehtib ainult üks kord ühele kliendikontole, ühele arvutile majapidamises, ühele IP-aadressile ja muudele jagatud arvutikasutusega kohtadele (kontor, raamatukogu, ülikool jne). 

Kõiki võitusid, mis pärinevad boonuspakkumisest, loetakse boonusvõitudeks ja sellistele võitudele ei tehta väljamakseid seni, kuni boonuse tingimused on täidetud.

Kui pole sätestatud teisiti siin või boonuspakkumises, läheb panusele esimesena kliendi enda deposiit ja alles seejärel boonus. Kui kihlveo nõue ei ole täidetud 60 päeva jooksul boonuse saamisest, jätab Tonybet endale õiguse eemaldada boonuse summa (sh boonusest pärinevad võidud) kliendi kontolt.

Boonuspakkumist ei saa kasutada koos mõne muu pakkumisega uue konto avamiseks.

Kui soovite eemaldada teile kantud mistahes boonused, võtke mängijate toega ühendust enne selliste vahendite mistahes panustamist, sh boonusega seotud deposiit.

Tonybet jätab endale õiguse tühistada kõik boonused ja/või võidud, mis on saadud kelmuse teel, sh õigus keelduda raha väljatoomise taotlustest, kui me kahtlustame, et boonuspakkumist on kuritarvitatud.
Boonustega seotud vaidluste korral on Tonybeti otsus lõplik ja siduv kõigil juhtudel.

Kui käesolevaid reegleid või panuste tingimusi on rikutud või kui leidub tõendeid, et klient või klientide rühm on teinud mitmeid pakkumisi, mis tagab kliendile üksi või osana rühmast boonuse, suurenenud teenitud rahasumma, vabade panuste või teiste pakkumiste tõttu, jätab Tonybet endale õiguse sõltumata tulemustest võtta tagasi pakkumiste boonuse osa ja seada panused õige händikäpiga või tühistada vabad panused ning deposiitboonustest tehtud panused. Lisaks jätab Tonybet endale õiguse rakendad õiguslikke meetmeid sellise kuritahtliku käitumisega seotud kliendi või klientide suhtes.

3.   Panustamise üldreeglid

3.1. Kaebused ja protestid panuste otsuste kohta tuleb saata meile 14 päeva jooksul pärast objekti esialgu määratud algusaega. Kui me ei saa kaebusi kätte selle tähtaja jooksul, siis neid ei käsitleta. Kaebused ja protestid tuleb saata aadressile [email protected] 

3.2. Panust tagasi võtta ei ole võimalik. Seetõttu on oluline, et te kaalute oma panust hoolikalt enne selle kinnitamist. Igale panusele antakse individuaalne number, mis kinnitab tehingu. Sellest hoolimata loetakse panused vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud panustamise kriteeriumitele kehtivaks siis, kui need on aktsepteeritud Tonybeti tehingute serveri poolt, sõltumata sellest, kas klient saab tehingu koodi või mitte. Tonybet ei vastuta mistahes panuste lahendamise eest, kui Tonybet ei ole esitanud kirjalikku kinnitust panuse aktsepteerimise kohta või kui Tonybetil ei ole võimalik seda panust kuvada veebisaidi Minu konto lehekülgedel.

3.3. Me jätame endale õiguse keelduda mistahes panuse aktsepteerimisest. Juba aktsepteeritud panust saab tühistada, kui see ei vasta reeglitele või kui tehtud on ilmselge meiepoolne trükiviga. Sellisel juhul võidakse panus tühistada ka pärast tulemuse kinnitamist. 

Reeglitevastane on teha panuseid samale mängule identsetes või erinevates kombinatsioonides eesmärgiga ületada meie piire. 

Kui panus on tühistatud, anname endast parima, et teavitada teid selle põhjustest kas e-posti teel või meie veebisaidil

3.4. Pakume ühekordseid panuseid kõigile meie mängude objektidele ja händikäp on tagatud, kui olete panuse kinnitanud. Sellest hoolimata jätame endale õiguse muuta händikäppi pakutud objektidele. Muidugi säilitate te händikäpi oma kinnitatud panusele isegi siis, kui muudatus tehakse hiljem. 

3.5. Maksimaalne lubatud objektide arv parlay-süsteemis on kolmkümmend (30).

3.6. Maksimaalse panuse suurus erinevatel mängu objektidel võib varieeruda. Maksimaalset panuse suurust üksikutel mängu objektidel on võimalik vähendada, kui panused on tehtud.

Minimaalne panuse suurus on 1,00 eurot.

3.7. Erinevate tasandite võidusummadele kehtivad piirid. Summad ei sõltu panuse suurusest ja händikäpist. Kui kinnitatud panuste suurused ületavad käesolevaid standardeid, vähendame me panuse suurust. 

3.8. Kui sündmuses on rohkem võitjaid, jagatakse händikäp võitjate arvuga. Sellest hoolimata ei tohi händikäp olla väiksem kui 1.0. 

3.9. Mitte alustavatele osalejatele panuseid ei tagastata, kui ei ole märgitud teisiti.

3.10. Me ei aktsepteeri parlay-süsteemi, kus kaks või enam objekti mõjutavad üksteist. Isegi kui klient ekslikult aktsepteerib sellise panuse, tühistame me sellised panused hiljem. Sel juhul võidakse panused tühistada pärast tulemuse registreerimist. 

Selliste panuste tühistamisel tühistatakse kõik panused, isegi kui osa neist on kehtivad. 

3.11. Me jätame endale õiguse tühistada kõik panused klientidelt, kes panustavad raha sündmusele, millesse nad on kaasatud osaleja, kohtuniku, treenerina jne.

3.12. Kui mängu puhul kahtlustatakse ebaausust, jätab Tonybet endale õiguse panna kõik maksed ootele. Kui ebaaus mäng leiab kinnitust, on Tonybetil õigus panused tühistada.

3.13. Tavaliselt on panuste seadmine avatud kuni sündmuse ametliku algusajani. Mõnikord algab sündmus varem kui esialgselt väljakuulutatud, millest meid ei teavitatud, või siis on meil vale algusaeg. Kõik panused, mis on saadud pärast sündmuse algust, tühistatakse.

3.14. Kui tekib vaidlusi aja üle, mil panus on tehtud versus salvestatud tehingute logis olev aeg, lepitakse kokku, et loeb panuse tegemise aeg. Klient peab kontrollima kontojääki iga kord kui klient logib sisse Tonybeti veebisaidile. Kahtluse korral on kliendil kohustus neist teavitada Tonybetti esimesel võimalusel koos kliendi tehingute kannete esitamisega alates ajast, mil kontojääki viimati kontrolliti.

3.15. Kui mäng/sündmus lükkub edasi rohkem kui 12 tundi oma esialgsest algusajast, muutuvad kehtetuks kõik panused, mis on tehtud sellele mängule/sündmusele, ja kõik panused tagastatakse teie kontole. 

Kui mäng/sündmus katkestatakse ilma ametliku tulemuseta, tagastatakse panused, kui mängu/sündmust ei jätkata 12 tunni jooksul esialgsest algusajast. Kui ametlik tulemus on olemas 12 tunni jooksul esialgsest algusajast, jäävad kõik tehtud panused jõusse. 

Eespool esitatud reegel ei puuduta tennist. Panused tennisemängudele tühistatakse ainult siis, kui mäng ei lõpe enne turniiri lõppu.

Kihlveo sündmusi peetakse toimunuks, isegi kui need jäid reaalselt lõpetamata, kuid neis on mängitud mitte vähem kui:
Jalgpall – 60 min.
Korvpall (NBA) – 40 min.
Euroopa korvpall, või kui on mängitav FIBA eeskirjade järgi, samuti WNBA – 35 min.
Jäähoki (NHL) – 54 min.
Euroopa jäähoki – 50 min.
Ameerika jalgpall – 50 min.
Pesapall– Tulemuseks: 5 inningut, kuid kihlveo tulemusteks Kogusumma ja Händikäp peab olema mängitud mitte vähem, kui 9 inningut.

Panustamise reeglid kõigile spordialadele

Kolmepoolne händikäp - kui on valitud selline kihlveo sündmuse tulemuse interpreteerimise variant, lisatakse väravad (punktid jne.) valitud meeskonna või osaleja lõpptulemusele (või lahutatakse negatiivse händikäpi korral). Kui tulemus koos händikäpiga on valitud osaleja kasuks, loetakse panus võitnuks, kui aga vastase kasuks, loetakse panus kaotanuks. Juhul kui tulemus koos valitud händikäpiga on viigiline, loetakse händikäpi viigiline tulemus võitnuks ja kõik ülejäänud kaotanuks.

Juhul kui ühe sündmuse võitjateks osutuvad mitu osapoolt või lõpptulemust siis mängijate võidud arvestatakse koefitsientide jagamisega betslipis võitjate arvust ja lõpptulemustest. Ümberarvestatud koefitsiendid ei saa olla väiksemad kui 1.

Jalgpall

Jalgpall : panused jalgpalli mängudele põhinevad normaalajal (90 minutit koos kohtuniku poolt lisatud minutitega) toimunul, kui eelnevalt ei ole määratud teisiti. Kui mängu tulemus, millele panus tehti, kattub etteantud kogusumma või händikäpiga, siis kantakse panustatud raha tagasi. Kui selline panus oli osa mitmikpanusest, siis selle koefitsiendiks saab olema 1.00.

Teine kollane kaart, mis antakse samale mängijale, loetakse üheaegselt kollaseks ja punaseks kaardiks. Mängustatistika, nagu löökide arv väravale, nurgalöökide arv jne. baseerub normaalajal toimunul vastavalt www.uefa.com "Post-match/Statistics/PRESS Kits/Team statistics"andmetele. Rahvuslike võistluste statistika pärineb veebilehelt http://soccernet.espn.go.com

Väravateta viik 0:0 loetakse paaris tulemuseks.

"Kes jõuab kaugemale?" kriteeriumid tähtuste järjekorras: aste, koht (ala)gruopis, punktide arv, väravate vahe, löödud väravate arv.

Korvpall

Korvpall : kõik tulemused põhinevad lõplikul skooril, kuhu arvestatakse kõik lisaajad, juhul kui pole võimaldatud teha panust viigile normaalaja järel. Kui selline panustamise võimalus on olemas, siis põhitulemus (1, X, 2, 1X, 2X, 12) sellises mängus põhineb ainult normaalajal (ilma lisaaegadeta).

Kõik ülejäänud panused, sealhulgas statistilised andmed, põhinevad lõplikul mänguajal (koos võimalike lisaaegadega). Kui üks meeskond saab tehnilise vea enne mängu algust (näiteks on korv lõhutud, mängijate vahel on kaklus vms. ning tulemuseks on tehniline viga), siis kõik panused „esimesele skoorijale“ on jätkuvalt kehtivad.

Juhtudel, kus mängitakse lisaaeg mitte seetõttu, et normaalaeg lõppes viigiliselt, vaid selliselt on ette nähtud võistluste juhendis, otsustatakse kihlveo tulemus vastavalt normaalaja resultaadile. Mängija individuaalsetele tulemustele tehtud panuste puhul, sellistes mängudes, võetakse arvesse ka lisaaega.

Pesapall, Ameerika jalgpall

Pesapall,  Ameerika jalgpall: panused nendel spordialadel põhinevad mängu lõplikul tulemusel (koos lisaaegadega), juhul kui pole määratud teisiti. Pesapalli panused händikäppidele ja kogusummadele põhinevad mängu koguajal (koos lisaaegadega). Kui händikäppi puudutava panuse tulemuseks on viik või kogusumma ennustus kattub eelnevalt väljapakutud arvuga, siis panustatud raha tagastatakse. Kui vastavad panused olid osa mitmikpanusest, siis nende koefitsiendiks saab olema 1.00.

Jäähoki

Jäähoki: panustada saab lõplikule võitjale (sealhulgas lisaajad ja penaltid), tervele mängule (normaalaeg pluss lisaaeg, kuid mitte penaltid) ning täisajale (60 minutit) kui pole määratud teisiti. Panused händikäppidele ja kogusummadele põhinevad üksnes täisajale (60 minutit). Kui händikäppi puudutava panuse tulemuseks on viik või kogusumma ennustus kattub eelnevalt väljapakutud arvuga, siis panustatud raha tagastatakse. Kui vastavad panused olid osa mitmikpanusest, siis nende koefitsiendiks saab olema 1.00. Panused täpsele skoorile põhinevad normaalajal (60 minutit). Mängustatistika (visked väravale, trahviminutid, söödud, efektiivsuspunktid jne.) baseerub vaid normaalajal (60 minutit) toimunul.

Tennis

Tennis: panused, mis hõlmavad händikäppe ja kogusummasid, põhinevad matši koguajal. Kui tulemus, mis puudutab händikäppi või kogusummat, kattub eelnevalt väljapakutud arvuga, siis panustatud raha tagastatakse. Kui panus oli osa mitmikpanusest, siis selle koefitsiendiks saab olema 1.00.

Kui tegemist on meeskondade vahelise võistlusega (näiteks Davise karikas) ning üks või rohkem mängijat ei osale mängus, kuid asendatakse teis(t)e mängija(te)ga, jäävad panused kehtima. Kui paarismängus vahetatakse ühte või mõlemat mängijat, siis kuuluvad mängule tehtud panused tagastamisele (muudetud koefitsient 1.00). Kui panustamise hetkeks ei ole kindlaid mängijaid välja kuulutatud, jäävad panused kehtima. Kui matši formaat muutub (näiteks mängitakse kolme seti võiduni kahe seti asemel), siis tehtud panused tagastatakse (muudetud koefitsent 1.00). Väljakukatte andmed on informatiivse iseloomuga, nii et kui see muutub, jäävad panused kehtima.

Juhul, kui matši ei viida lõpuni põhjusel, et üks mängija pole võimeline lõpuni mängima (näiteks vigastuse tõttu), annuleeritakse kõik võitjale tehtud panused ning tagastatakse panustajale. Teised panused mängu statistikas kajastuvale (näiteks ässad, topeltvead, servi kiirus vms.), mida pole teada (või on mõjutatud) ühe mängija enneaegsest lõpetamisest annuleeritakse ning tagastatakse. Kehtima jäävad mängustatistikas kajastuvad panused (näiteks ässad, topeltvead, servi kiirus vms.), mille tulemus on teada (või mida ei mõjuta) ühe mängija enneaegne matši lõpetamine.

Kui üks matšil osalenutest ei mängi matši lõpuni, siis ta loetakse mängu kaotajaks ning tema vastasele tehtud panused makstakse välja „tehnilise võidu“ põhimõttel. Kui üks mängijatest ei alusta mängu (diskvalifitseerimine, vigastus vms.), siis kõik koefitsiendid teisendatakse arvule 1.00 ning panused tagastatakse.

Vormel-1

Vormel-1: panuseid saab teha:
a) võitjale: võitja on piloot, kes jõuab esimesena finišisse koheselt pärast võidusõidu lõppu avaldatud protokolli alusel;
b) piloodi lõplik koht on võidusõidu protokollis avaldatud intervall (näiteks esimesest kolmandani, kolmandast kuuendani jne.);
c) parem tulemus: panus tehakse sellele, kumb pilootidest saavutab parema tulemuse. Parema tulemuse määrab lõplik paiknemine võistlusprotokollis kõrgemal kohal. Kui kumbki võistlejatest ei jõua finišisse, võidab see, kes läbib rohkem ringe. Kui mõlemad võistlejad langevad konkurentsist samal ringil, siis tagastatakse tehtud panused (muudetud koefitsient 1.00);
d) lõpetab – ei lõpeta: panus sellele, kas piloot läbi kogu võistluse ja jõuab finišisse. Piloot, kes kaotab võitjale tema finiši järel enam kui ühe ringiga, kuid kelle nimi kantakse ikkagi lõpuprotokolli, loetakse võidusõidu lõpetajaks;
e) kiirem ringiaeg. Panustamine käib sellele, kumb piloot sõidab välja kiirema ringiaja;
f) turvaauto – panused sellele, kas turvaauto sõidab võidusõidu ajal võistlusrajale või mitte.

Pokker

Pokker: mängija peab teenima teisest mängijast kõrgema koha ning võitma vastasest suurema auhinnaraha või mängija peab püsima oma vastasest ühe mängutaseme kauem mängus. Kui mitte, siis H2H panus tühistatakse. Mõlemad mängijad peavad turniiril osalema, vastasel juhul panused tühistatakse ning tagastatakse mängijatele.

BetGames.TV

BetGames TV: BetGames.tv on klassikaline lotomäng, mis koosneb 21 kollasest ja 21 mustast pallist. Pallide kogusumma on 903, seejuures kollastel pallidel 451 ning mustadel 452. Lotomängud toimuvad iga viie minuti järel, mil masin valib seitse palli iga mängu jaoks. Igal loosimisel on oma number ning panuseid saab teha kuni järgmise loosimise alguseni.

Mängijad saavad panustada antud koefitsientide põhjal, kus tehtud panuse suurus korrutatakse võidukoefitsiendiga. BetGames.tv panuseid ei saa kombineerida, kuid Sa võid teha nii palju üksikpanuseid ühele loosimisele kui iganes soovid.

Erilised juhtumid:

1. Panustamine tühistatakse, kui kõik 7 palli ei tulnud masinast välja, masin läks katki või live-stream ei käivitunud ning mängu ei salvestatud. Sel juhul muudetakse kõikide tehtud panuste koefitsiendiks „1“ ning need tagastatakse mängijatele.
2. Kui live-stream ülekandes kaob või puudub heli või tulemustest teavitav naine ütleb kogemata vale palli numbri, põhinevad loosimise tulemused salvestatud materjalil.
3. Kui mängija ei näe loosimist oma arvuti puuduliku töökindluse, internetiühenduse tõrgete või muu sarnase tõttu, kuid mäng on reaalselt toimunud ning arhiveeritud, siis loetakse see toimunuks. Sa saad korduvalt vaadata kõiki toimunud arhiveeritud loosimisi meie veebilehel.

Laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, suusahüpped, mäesuusatamine

Mõlemad üks-ühele panustamises osalevad sportlased/võistkonnad peavad võistlusel startima, et panused oleksid jõus. Kui kumbki osaleja/võistkond ei lõpeta mitmest osavõistlusest koosevat võistlust, võidab see, kes lõpetab enam osavõistlusi. Kui üks osaleja/võistkond võistlusel ei stardi, siis panused tühistatakse.