Turvalisus ja privaatsus - TonyBet

Turvalisus ja privaatsus

 


ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEVAD REEGLID

TonyBet on koostanud käesolevad isikuandmete puutumatust käsitlevad reeglid, et kirjeldada seda, kuidas me võime koguda, töödelda ja hallata teavet (andmeid), mille olete meile andnud TonyBeti veebilehe või mis tahes muu allika kaudu, mis on meile kui TonyBetile kättesaadav. Käesolevad isikuandmete puutumatust käsitlevad reeglid rakenduvad teie isikuandmete suhtes, kui te külastate veebilehte või kasutate meie veebilehte või teenuseid, ning neid ei rakendata veebilehtede või teenuste suhtes, mis ei ole ei omanduses või kontrolli all.

Me peame oluliseks tagada, et me osutaksime oma teenuseid läbipaistval, usaldusväärsel, õiglasel ja seaduspärasel viisil. Seetõttu käitleb TonyBet teid puudutavat teavet hoolikalt ning tagab, et teie isikuandmete töötlemine on alati kooskõlas kohalduvate õigus- ja haldusaktidega.

LUGEGE KÕIK ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEVAD REEGLID HOOLIKALT LÄBI ENNE VEEBILEHE KASUTAMIST NING KASUTAGE NEID TEADLIKU OTSUSTE TEGEMISEKS. VEEBILEHE KASUTAMISE JA/VÕI SELLEL REGISTREERUMISEGA TUNNISTATE KÄESOLEVATE ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEVATE REEGLITE TINGIMUSI JA NÕUSTUTE NENDEGA. KUI TE EI NÕUSTU NENDE REEGLITEGA, ÄRGE KASUTAGE KÄESOLEVAT VEEBILEHTE.


Teave, mida võime teie kohta koguda

Me võime teie kohta koguda isiklikke või mitteisiklikke andmeid, sh järgnevat:

 • Registreerimisandmed Me kogume kõiki andmeid, mille te meile registreerumise ja konto avamise käigus esitate, sh (kuid mitte ainult) teie poolt oma isikusamasuse kinnitamiseks esitatud teave, teave, mida soovite registreerimise järel täiendada või parandada, teave, mille palume teil lisada, jne. See teave võib sisaldada teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, sugu, sünniandmeid, isikukoodi, aadressi, ID-d, telefoninumbrit jne. Kui te esitate meile mis tahes täiendavat teavet, võime seda samuti koguda.
 • Suhtlust puudutavad andmed. Me kogume teavet, mis sisaldub mis tahes meievahelises suhtluses, sh kontaktvormidel, veebilehe reaalajas vestluse rakenduses, e-kirjades, telefonikõnedes või mis tahes muudes kättesaadavates suhtlusallikates.
 • Aktiivsust puudutavad üksikasjad Me salvestame teavet teie aktiivsuse kohta meie veebilehel ja meie teenuste teiepoolse kasutuse kohta, sh (kuid mitte ainult) üksikasjad teie panuste, mängutegevuse, teie sissemaksete, boonuste, kampaaniapakkumiste, mänguseansside kestuse, teie külastuste, veebiliikluse, asukohaandmete, veebilogide ning veebilehel sisalduva teabe ja suhtluse kohta. Seda teavet võivad meie nimel koguda kolmandatest osapooltest veebilehe analüüsimise teenuste osutajad ja/või me võime seda koguda küpsistega. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta lugege meie küpsiste kasutamist käsitlevaid reegleid.
 • Makseteave Teile turvaliste ja rahuldavate teenuste osutamiseks võime koguda teie makseteavet, nagu teie sisse- ja väljamaksed, krediit- ja deebetkaardi andmed ning pangakonto andmed.
 • Teave seadmete kohta. Turvalisuse ja tõhususega seotud põhjustel võime kogude konkreetset liiki ühenduse üksikasju ja teavet teie seadme, tarkvara või riistvara kohta, mis võib teid tuvastada, nagu teie seadme kordumatud tunnusandmed, IP-aadress, geograafilise asukoha määramise andmed jne.
 • Kolmandatelt osapooltelt saadud teave. Me võime koguda teie kohta andmeid kolmandatelt osapooltelt, kellega me teeme koostööd teile turvaliste, tõhusate ja seaduspäraste teenuste osutamiseks ning teie isikusamasuse kinnitamiseks ja pettusega seotud või ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks.

Kuidas me kasutame kogutud andmeid

Kõik meie poolt kogutud andmed on mõeldud konkreetseks, ainuotstarbeliseks ja seaduspäraseks eesmärgiks. Lisaks eelnevale kasutatakse meie poolt kogutud andmeid, sh teie isikuandmeid, järgmistel eesmärkidel:

 • teenuste jälgimiseks ja osautmiseks meie veebilehe kaudu;
 • teie vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks;
 • teie konto seadistamiseks, kasutamiseks ja haldamiseks;
 • teiega suhtlemiseks ja teie teavitamiseks;
 • meie ärivajaduste haldamiseks, nagu teenuste ja veebilehe jõudluse ja toimimise jälgimine, analüüsimine ja parandamine;
 • riskijuhtimise teostamiseks;
 • statistilistel või turunduslikel eesmärkidel: kliendiuuringute, küsitluste ja analüüside läbiviimiseks;
 • teile teabe esitamiseks kampaaniapakkumiste, boonuste ning meie toodete ja teenuste kohta;
 • TonyBeti veebilehe ja kasutuskogemuse pakkumiseks, kaitsmiseks, parandamiseks ja optimeerimiseks ning teie kasutuskogemuse personaliseerimiseks ja kohandamiseks (nt loetelude soovitamiseks ja otsingutulemuste järjestamiseks) sooritame profiilianalüüse teie suhtluse põhjal TonyBetiga;
 • pettuste, ebakorrapärase panustamise, rahapesu ja petmise ennetamiseks;
 • vastavuse tagamiseks õigus- ja haldusaktidega;
 • lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Kui teil on mis tahes küsimusi õiguslike aluste kohta, mille kohaselt me teie isikuandmeid kogume ja kasutame, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga.


Kui me isikuandmeid jagame

Astume kõik mõistlikud sammud teie isikuandmete turvalisuse ja kaitstuse tagamiseks. Meie veebilehel isikuandmete esitamise ja registreerimisega ning mis tahes asjakohaste täienduste tegemisega meie veebilehel annate oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja avaldamiseks TonyBeti poolt käesolevates isikuandmete puutumatust käsitlevates reeglites sätestatud eesmärkidel. Me võime jagada teie isikuandmeid või muud teavet järgmistel põhjustel:

 • kolmandate osapooltega, kellega me teeme koostööd ja kellega meil on asjakohane leping, teile turvaliste, tõhusate ja seaduspäraste teenuste osutamiseks;
 • kolmandate osapooltega asjakohastest riigi- ja/või kohalike asutustega. Me võime samuti avaldada teie isikuandmeid reguleerivate asutustega, kui esineb kahtlus, et te võite olla rikkumas meie reegleid või kohalduvaid õigus- ja haldusakte. Need reguleerivad asutused võivad seejärel kasutada teie isikuandmeid teie uurimiseks ja rakendada mis tahes selliste rikkumiste suhtes asjakohaseid meetmeid vastavalt oma protseduuridele;
 • Kolmandate osapooltega, kellele te olete andnud oma nõusoleku oma teabe jagamiseks.

Mitteisiklik teave või teave, mille me oleme anonüümseks muutnud, mistõttu ei ole selle teabe alusel võimalik teie isikut otseselt tuvastada, ei ole allutatud mis tahes piirangutele käesolevate isikuandmete puutumatust käsitlevate reeglite alusel. Me võime jagada sellist teavet teiste kolmandate osapooltega reklaamimiseks või mis tahes muul eesmärgil.

Pange tähele, et käesolevad isikuandmete puutumatust käsitlevad reeglid ei kohaldu mis tahes kolmandate osapoolte veebilehtede, teenuste või rakenduste suhtes isegi juhul, kui need on kättesaadavad, allalaaditavad või muul viisil jagatud TonyBeti veebilehe kaudu. Te peaksite alati hoolikalt nende isikuandmete puutumatust käsitlevad tavad hoolikalt läbi vaatama enne seda, kui annate isikuandmeid sellistele kolmandatele osapooltele.


Säilitamine

Me säilitame teie teavet nii kaua, kui see on vajalik esialgse hankimise eesmärkide täitmiseks (vt peatükki Kuidas Me Kasutame Kogutud Teavet), v.a juhul, kui kohalduvates õigusaktides on nõutud või lubatud pikem säilitamisaeg. Üldiselt me säilitame teavet kuni 10 aastat pärast teie konto sulgemist. Teatud juhtudel võime säilitada mõnesid teie andmeid tähtajatult (nt teave, mis on vajalik hasartmängude vastutustundliku mängimise ja enesepiirangute kehtestamise järgimiseks). Me astume kõik vajalikud sammud, et tagada, et teie teabe privaatsus säilitatakse nende eemaldamise korral.

Oluline on rõhutada, et me ei võimalda juurdepääsu isikutele, kes on nooremad kui 18 (või asjakohastel juhtudel 21) eluaastat, ning me ei salvesta ega säilita teadlikult mis tahes teavet selliste isikute kohta. Kui me tuvastame vanuse kinnitamise järel, et klient on alaealine, konfiskeerime kõik võidud ning tagastame sissemakse või järele jäänud kontojäägi, ning me rakendame kõiki mõistlikke meetmeid, et viivitamatult sulgeda kõik asjakohased kontoda ja võimalusel eemaldada kõik vastavad andmed, v.a teave, mis võimaldab meil tuvastada ja ennetada juurdepääsu selliste isikute poolt.


Teie valikud ja kohustused

Me astume kõik mõistlikud sammud, et tagada, et kogu meie poolt teie käest kogutud teave on täpne ja kinnitatud.

Teil on õigus näha isikuandmeid, mida me teie kohta omame. Samuti võite paluda meil teha mis tahes vajalikke muudatusi, et tagada oma isikuandmete täpsus ja ajakohasus.

Juurdepääs andmetele ja ülekantavus. Te võite paluda meilt koopiat oma isikuandmetest, mida me teie kohta säilitame, esitades taotlusvormi TonyBeti veebilehel. Me esitame teile koopia isikuandmetest, mida me teie kohta säilitame, struktureeritud, üldiselt kasutatud ja masinloatavas vormingus (csv, xls vms) mitte hiljem kui 30 päeva pärast kehtiva taotluse vastuvõtmist. Samas on võimalik seda perioodi vajadusel kahe kuu võrra pikendada, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu. Taotletud isikuandmed esitatakse teile TonyBeti veebilehel. Samas ei kehti see juhul, kui teil on see teave juba olemas. Kõigist selgelt põhjendamatutest või üleliigsetest taotlustest, eriti nende korduva iseloomu tõttu, võidakse keelduda või nende eest võidakse nõuda haldustasu. Te võite samuti paluda meil oma isikuandmed teisele teenusepakkujale üle kanda (kui see on tehniliselt võimalik). Lisateabe või abi saamiseks võite meiega ühendust võtta. Me ei võta vastutust teie poolt vastu võetud/teie valduses olevate andmete eest.

Parandamine. Võttes meiega ühendust, saate teatud juhtudel paluda meil muuta, parandada või täiendada oma isikuandmeid, eriti nende ebatäpsuse korral. Samuti võime vajadusel paluda teil täiendada oma isikuandmeid. Pange tähele, et me säilitame kõigi kohalduvate õigus- ja haldusaktide kohaselt teabe originaalvormingus.

Kustutamine. Võttes meiega ühendust, võite paluda meil kustutada osa või kõik oma isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud teile teenuste osutamiseks ja meie õiguslike kohustuste täitmiseks. Pange tähele, et me säilitame kogu teabe originaalvormingus, kui seda nõuavad kohalduvad õigus- ja haldusaktid. See võib olla tingitud pettustest, rahapesuvastasest võitlusest, maksudest, õiguslikust aruandlusest või auditeerimiskohustustest.

Nõusoleku tagasivõtmine. Kui me toetume teie nõusolekule, on teil õigus mis tahes ajal oma nõusolek tagasi võtta või selle andmisest keelduda, ning kui me toetume õigustatud huvidele, on teil õigus keelduda. Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduspärasust, mis põhineb tagasivõtmiseelsel nõusolekul.

Te saate oma nõusolekuid hallata või need tagasi võtta:

 • klõpsates nupul „tühista tellimus” oma tellitud e-kirjades ning valides kategooria, mille saatmist te ei soovi;
 • hallates oma küpsiseid. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta lugege meie küpsiste kasutamist käsitlevaid reegleid.

Töötlemisest keeldumine. Mõnes jurisdiktsioonis võivad kohalduvad õigusaktid anda teile õiguse nõuda, et me ei töötleks teie isikuandmeid konkreetsetel eesmärkidel (nagu profiilianalüüs), kus vastav töötlemine põhineb õigustatud huvidel. Kui te keeldute vastavast töötlemisest, ei töötle TonyBet enam teie isikuandmeid nendel eesmärkidal, v.a juhul, kui meil on võimalik näidata tungivaid põhjendatud põhjuseid selliseks töötlemiseks või selline töötlemine on vajalik õigusnõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturundusega seotud eesmärkidel, võite mis tahes ajal paluda meilt oma andmete töötlemise lõpetamiseks nendel otseturundusega seotud eesmärkidel, saates e-kirja e-posti aadressil [email protected].


Muu oluline teave

Turvalisus

Me käitume hoolsalt teenuste ja teie isikuandmete turvalisuse rakendamisel ja säilitamisel. Me kontrollime oma süsteem korrapäraselt nõrkuste ja rünnakute esinemise suhtes. Kui te soovite näha rohkem üksikasju, külastage lehte Meie Turvalisust Käsitlevad Põhimõtted.

Kontaktandmed

Me teeme kõik endast võimaliku, et muuta oma teenused läbipaistvateks, õiglasteks ja seaduspärasteks. Kui teil on mis tahes küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust telefoni, e-posti, reaalajast vestluse või kontaktvormi kaudu. Kui meiega ühendust võtmine ei anna lahendust teie küsimusele või kaebusele, on teil õigus esitada kaebusi seoses TonyBeti poolt sooritatud andmete töötlemisega pädevatele andmekaitseasutustele. TonyBeti pädev järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon.


TURVALISUST KÄSITLEVAD PÕHIMÕTTED

Me saame aru, et teie teabe kaitsmine on äärmiselt oluline. Seetõttu teeme iga päev tööd, et parandada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada meie teenuste, süsteemida ja protsesside turvalisus. See aitab meil kaitsta meie valduses olevat teavet väärkasutuse eest ja tagab samuti meie teenuste järjepidevuse. Samas ei tähenda see seda, et meie süsteemid täielikult kaitstud probleemide eest. Kui tuvastatakse probleeme, palume teie tähelepanu või abi.


Kuidas me teie teavet kaitseme?

Kogu teave edastatakse internetis krüpteeritud keeruliste logaritmiliste kombinatsioonidega. Kogu suhtlus teie ja TonyBeti vahel on krüpteeritud teie veebibrauseri poolt toetatud maksimaalse tugevusega 256-bitise SSL-krüpteerimisprotokolliga.

Pärast teie registreerumist või sisselogimist krüpteeritakse kogu teave, mis saadetakse TonyBeti veebilehele ja sealt tagasi, 256-bitise Secure Socket Layer (SSL) tarkvaraga. See süsteem tagab, et kogu teie poolt TonyBeti veebilehel esitatud teave (nagu teie isikuandmed) on automaatselt kaitstud. Me kaitseme teie isikuandmeid GoDaddy SSL-sertifikaatidega.

Samuti on meil suurepärane pettuste ennetamise meeskond ja kaasaegsed süsteemid kahtlaste või ebaseaduslike tegevuste tuvastamiseks ja ennetamiseks. Kõik kahtlastes tegevustes osalenud kontod peatatakse ja neid uuritakse. Kui teil on mis tahes kahtlusi oma konto kompromiteerituse kohta (nt ebatavalised muutused kontojäägis või meiliteavitus salasõna muutmise kohta ilma teiepoolsete tegevusteta), muutke oma salasõna ja võtke viivitamatult ühendust TonyBeti klienditoe teenindusega.


Kuidas te saate oma andmeid kaitsta?

Järgnevalt on esitatud mõned soovitused oma konto kaitsmiseks.

 • Ärge kunagi jagage oma veebikontot. Te ei peaks jagama oma kontot või kasutama teise isiku kontot isegi juhul, kui isik, kellega te seda jagaksite, on teie pereliige või sõber. Samuti pidage meeles, et oma konto jagamine on rangelt keelatud meie eeskirjades sätestatud kohaselt.
 • Kaitske oma salasõna. Ärge kasutage oma salasõna üheski teises veebiteenuses. Teie salasõna peaks olema raske ära arvata. Vältige oma nime või sagedasti esinevate sõnade kasutamist.
 • Kasutage tugevaid salasõnu. Tehke oma salasõna võimalikult juhuslikuks, kuid samas meeles pidamiseks piisavalt lihtsaks. Teie salasõna peaks olema piisavalt pikk, ebatavaline, sisaldama erinevaid tähemärke ja võimalusel mitte olema sõnaraamatus sisalduv sõna. Ärge kasutage numbreid või kombinatsioone, mis on seotud muu isiklikult tuvastatava teabega, terve salasõnana või selle osana
 • Muutke salasõnu korrapäraselt eriti juhul, kui teil on alust kahtlustada, et need võivad olla kompromiteeritud.
 • Ärge kunagi jagage oma sisselogimisandmeid. Ärge kunagi avaldage mitte ühelegi isikule isikuandmeid oma konto kohta, sh parooli, isegi neile, kes töötavad väidetavalt klienditeenindus- või turvaosakonna jaoks. Pidage meeles, et me ei küsi kunagi teie salasõna.
 • Ärge kirjutage oma salasõna üles ega salvestage seda oma arvutis või mobiilseadmes. Teie sülearvutile või mobiiltelefonile kleebitud märkmepaberit võib käsitleda „võtmete jätmisega autosse”.
 • Ärge jätke oma arvutit või mobiilseadet lukustamata. Keegi võib kõigest mõne sekundiga saada sellele hõlpsalt juurdepääsu ja hankida teavet, mida nad vajavad edasisteks pahatahtlikeks tegevusteks. Samuti piisab kõigest ühest ainsast eksimusest, kus teie seade libiseb teie taskust või kohvrist välja restoranis või ühistranspordisõidukis, ning teie andmed võivad sattuda kellegi teise kätte, kes kasutab seda pahatahtlikult.
 • Ärge kasutage kattuvaid salasõnu oma operatsioonisüsteemide ning tarkvara/kontode paroolidena.
 • Ärge salvestage salasõnu oma veebibrauseris. Levinud „paroolide meelespidamise” tava paroolides on ohtlik tava. Kui keegi peaks tõesti saama juurdepääsu teie arvutile või mobiilseadmele, saavad nad hõlpsalt juurdepääsu kõigile kontodele, mille jaoks te olete oma veebibrauseris sisselogimisandmed salvestanud.
 • Uuendage oma viirusetõrje tarkvara. Kasutage head viirusetõrje tarkvara, sooritage korrapäraselt nuhkvara skannimisi, vältige kahtlastel meililinkidel või veebilehtedel klõpsamist.
 • Uuendage oma operatsioonisüsteemi, veebibrauserit ja pluginaid. Need uuendused võivad sisaldada kriitilisi turvapaikasid, mis kaitsevad teie arvutit või mobiilseadet hiljuti avastatud ohtude eest. Nende uuenduste installimata jätmine tähendab seda, et teie arvuti/mobiilseade on ohus.
 • Veenduge, et teie tulemüür on turvaline. Tulemüür aitab blokeerida ohtlikke programme, viiruseid või nuhkvara enne seda, kui need jõuavad teie süsteemi tungida.
 • Vältige TonyBeti kontole sisselogimist avalikest arvutitest – nt raamatukogudest, internetikohvikutest vms.
 • Vältige tehingute sooritamist avalikust Wi-Fi-võrgust. Erinevalt teie koduarvutist on avalike pääsupunktide kasutamine seotud turvaohtudega. Teised kasutajad saavad hõlpsalt kuulata pealt teie andmeid, mistõttu olge ettevaatlik ühenduse käigus saadetava sisu osas.
 • Kaitske oma Wi-Fi-võrku kodus või tööl. Alati on soovituslik kaitsta oma juhtmevaba võrku parooliga. Nii takistate lähedal asuvaid inimesi loata teie juhtmevabat võrku kaaperdamast. Isegi juhul, kui nad üritavad kõiges saada tasuta juurdepääsu Wi-Fi-võrguühendusele, ei soovi te kogemata jagada eraandmeid inimestega, kes kasutavad loata teie võrku.
 • Pange tähele olulisi märke. Me kasutame üldtunnustatud turvaprotokolli HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) kasutajate kaitsmiseks ja nende tehingute turvalisuse tagamiseks. Seetõttu näitab meie veebileht rohelist märki veebibrauseri URL-real ja lingi aadress algab täheühendiga „https”, mitte „http” või „www”. Kontrollige alati tähelepanelikult e-kirja saatja nime enne mis tahes manustel või linkidel klõpsamist. Enamik pahavararünnakuid saadetakse võltsitud e-posti aadressi tunnusnimega.

Kas Teie Konto On Kompromiteeritud?

Teie konto võib olla kompromiteeritud, kui:

 • On esinenud muudatusi teie kontoandmetes, mida te ise ei teinud, nagu teie e-posti aadress, kodune aadress või telefoninumber.
 • Teie kontol on esinenud toiminguid, mida te ei ole teinud. Sinna hulka võivad kuuluda sissemaksed või väljamaksed või tehtud panused.
 • Te ikete saanud meiliteavituse salasõna vahetamise kohta, olemata ise midagi teinud.

Kui teil on mis tahes kahtlusi oma konto kompromiteerituse kohta, muutke oma salasõna ja võtke viivitamatult ühendust TonyBeti klienditoe teenindusega.


KÜPSISTE KASUTAMIST KÄSITLEVAD REEGLID

Me kasutame küpsiseid, et aidata veebisaidil nõuetekohaselt töötada, teie kasutajakogemust parandada ja tagada reklaamitud teenuste asjakohasust teie jaoks. Me oleme koostanud käesolevad küpsiste kasutamist käsitlevad reeglid, et selgitada küpsiseid, mida me võime veebilehel kasutada, ja anda selged juhised nende kasutamise haldamise kohta.


Mis on küpsis?

Küpsis on väike fail, mis sisaldab tähemärkide järjestust, mis saadetakse teie veebibrauserile veebisaidi või rakenduse külastamise ajal. Küpsiseid kasutatakse, et salvestada ja võtta vastu tunnuseid ja muud teavet arvutites, telefonides ja muudes seadmetes. Te saate oma veebibrauseri lähtestada, et keelduda kõigist küpsistest või anda märku küpsise saatmisest. Samas ei pruugi mõned veebilehe funktsioonid ja teenused ilma küpsisteta nõuetekohaselt toimida. Küpsistel on oluline ülesanne. Ilma nendeta oleks interneti kasutamine palju tüütum kogemus. Küpsised ei saa teie seadet kahjustada, kuna need ei ole täitmisfailid ja neid ei ole võimalik kasutada pahavara installimiseks.


Kuidas me küpsiseid kasutame?

Me võime kasutada seda tehnoloogiat mõnel teisel eesmärgil, nagu:

 • võimaldamaks teil meie veebilehte ja makseteenuseid kasutada ja neile juurde pääseda;
 • võimaldamaks, hõlbustamaks ja ühtlustamaks teie juurdepääsu toimimist;
 • saamaks paremini aru sellest, kuidas meie veebisaidil liikuda ja sellega suhelda ning meie teenuseid parandada;
 • näitamaks teile sisu, mis on teie jaoks asjakohasem;
 • kontrollimaks ja analüüsimaks veebisaidi ja TonyBeti reklaamide jõudlust, toimimist ja tõhusust;
 • kehtestamaks õiguslikke lepinguid;
 • tuvastamaks ja ennetamaks pettuseid ning uurimisteks;
 • meie enda klienditoe, andmete analüüsimise, uuringute, tootearenduse ja eeskirjade järgimise tagamise eesmärgil.


Me võima lubada teatud äripartneritel neid tehnoloogiaid meie veebilehele paigaldada. Need kolmandad osapooled võivad kasutada seda tehnoloogiat selleks, et analüüsida ja koguda andmeid teie tegevuste kohta meie veebilehel turunduslikel eesmärkidel, pettuste tuvastamiseks või ennetamiseks või riskihindamiste läbiviimiseks.


Meie poolt kasutatavad küpsised jaotuvad järgmistesse kategooriatesse:

 • Vajalikud küpsised. Need küpsised on vajalikud veebilehe funktsioonide võimaldamiseks, et tagada selle ootuspärane toimimine veebilehele sisenemisel.
 • Jõudlusküpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebilehe haldamiseks. Need aitavad meil teada saada, kui palju külastajaid külastab igat lehte ja millised lehed on populaarsed. Need ütlevad meile samuti, millised lehed ei tööta, et me saaksime veebilehte parandada. Ilma nende küpsisteta on teie poolt nähtavad veebireklaamid teie enda ja teie huvide jaoks vähemasjakohased. Kuigi need küpsised ja samalaadsed tehnoloogiad saavad jälgida teie külastusi teistele veebisaitidele, ei tea need tavaliselt teie isikut.

Teie valikud

Enamik veebibrausereid aktsepteerivad automaatselt küpsiseid, kuid te saate valida ja muuta oma veebibrauseri seadeid, et küpsiseid vastu võtta või neis keelduda, külastades oma veebibrauseri tööriistariba jaotist „Spikker”. Teie mobiilseade võib lubada teil kontrollida küpsiseid selle seadete funktsiooni kaudu. Lugege oma seadme tootja poolt esitatud juhistest lisateavet. Kui te ei ole kindel küpsiste osas või kui te vajate nende kohta lisateavet, soovitame külastada veebilehte allaboutcookies.org. Sealt leiate juhised küpsiste haldusfunktsioonile juurdepääsemiseks. Pidage meeles, et me ei võta vastutust väliste veebilehtede sisu eest ning et küpsiseid keelates ei ole teil võimalik meie veebisaidi kõiki funktsioone nautida. Pange tähele, et kui te ei luba TonyBetil salvestada vajalikke küpsiseid oma süsteemis, ei saa te kasutada meie teenuseid. Me peame selle eest vabandama, kuid need on vajalikud, et tagada meie süsteemi nõuetekohane töö.